[ ajp / m / mu / s4s ] [ 〜recent〜 ]

/s4s/ - Shit [s4s] Says

DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1569426020500.jpg (23.93 KB, 487x396, PicsArt_09-23-04.21.38.jpg)

No.27415

lelelelelel

No.27419

( ͡° ͜ʖ ͡°)(̅_̅_̅_̅((_̅_̲̅м̲̅a̲̅я̲̅i̲̅j̲̅u̲̅a̲̅n̲̅a̲̅̅_̅_̅_̅() ڪے Good goyim… blaze that dank shit… inhale the herbal jew. Remain ignorant and docile while we control your life.

No.27520

>>27419
420 hell yee brother

No.27522

hell ye brother
>>27419Delete Post [ ]
[Return]
[ ajp / m / mu / s4s ] [ 〜recent〜 ]