[ ajp / m / mu / s4s ] [ 〜recent〜 ]

/m/ - marquee

Because marquee
Name
Email
Subject
Comment
File
Password (For file deletion.)

No.1828[Reply]

wew

DESU


No.1820[Reply]

oh noe!

not

the

DOT

DOT

DOT.

.

No.1825

I
Hate
The
Dot
Dot
DotNo.1823[Reply]

sage

No.1824

<lel buttsFile: 1425669020772.jpg (53.95 KB, 288x290, Melvins-mangled.jpg)

No.1821[Reply]

Sunset found her squatting in the grass, groaning. Every stool was looser than the one before, and smelled fouler. By the time the moon came up she was shitting brown water. The more she drank, the more she shat, but the more she shat, the thirstier she grew, and her thirst sent her crawling to the stream to suck up more water.

No.1822

bootifulFile: 1369499276996.gif (11.76 KB, 325x300, Not all dreams can come true.g…)

No.10[Reply]

10 get

No.11

File: 1369499308846.png (583.82 KB, 3000x3000, dubs.png)

and dubs

No.12

12 get?No.1721[Reply]

>─────▄████▀█▄
>───▄█████████████▄
>─▄█████.▼.▼.▼.▼.▼.▼▼▼▼
>▄███████▄.▲.▲▲▲▲▲▲▲
>████████████████▀▀

No.1804

I WANT YOU'RE VAGINA IN MY PENIS :^)
I WANT YOU'RE VAGINA IN MY PENIS :^)
I WANT YOU'RE VAGINA IN MY PENIS :^)
I WANT YOU'RE VAGINA IN MY PENIS :^)
I WANT YOU'RE VAGINA IN MY PENIS :^)
I WANT YOU'RE VAGINA IN MY PENIS :^)
I WANT YOU'RE VAGINA IN MY PENIS :^)File: 1421230018951.png (349.83 KB, 475x320, title.png)

No.1802[Reply]

king-and-country.com


File: 1395803131755.jpg (88.68 KB, 313x334, MAKING A HALF LIFE MOVIE.…)

No.1713[Reply]

what is this board

No.1717

File: 1397415902298.jpg (820.23 KB, 1500x950, Sakuya0006.jpg)

It's where people come to die.

No.1749

File: 1415242306066.gif (53.49 KB, 828x472, 1411210056338.gif)

the best board

No.1777

File: 1417245174153.png (45.24 KB, 500x192, I dunno lol.png)

>>1713
drugs

No.1782

File: 1417249435045.jpg (375.29 KB, 670x984, 40089501.jpg)

>>1777
wow nice trips!!!!
- - - - - -

No.1798

>>1777
good trips, friend :^)File: 1398034068218.png (932.5 KB, 1600x1200, gentoo.png)

No.1725[Reply]


>░░░░░░░░░░▄▀▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▀▀▄▄
>░░░░░░░░▄▀▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▀▄
>░░░░░░▄▀▒▒▒▒░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
>░░░░░█▒▒▒▒░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
>░░░░█▒▒▄▀▀▀▀▀▄▄▒▒▒▒▒▒▒▒▒▄▄▀▀▀▀▀▀▄
>░░▄▀▒▒▒▄█████▄▒█▒▒▒▒▒▒▒█▒▄█████▄▒█
>░█▒▒▒▒▐██▄████▌▒█▒▒▒▒▒█▒▐██▄████▌▒█
>▀▒▒▒▒▒▒▀█████▀▒▒█▒░▄▒▄█▒▒▀█████▀▒▒▒█
>▒▒▐▒▒▒░░░░▒▒▒▒▒█▒░▒▒▀▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
>▒▌▒▒▒░░░▒▒▒▒▒▄▀▒░▒▄█▄█▄▒▀▄▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▌
>▒▌▒▒▒▒░▒▒▒▒▒▒▀▄▒▒█▌▌▌▌▌█▄▀▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▐
>▒▐▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▌▒▒▀███▀▒▌▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▌
>▀▀▄▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▌▒▒▒▒▒▒▒▒▒▐▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
>▀▄▒▀▄▒▒▒▒▒▒▒▒▐▒▒▒▒▒▒▒▒▒▄▄▄▄▒▒▒▒▒▒▄▄▀
>▒▒▀▄▒▀▄▀▀▀▄▀▀▀▀▄▄▄▄▄▄▄▀░░░░▀▀▀▀▀▀
>▒▒▒▒▀▄▐▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▐
<░▄▄▄░░░▄▄▄░▄░░▄░▄▄▄░░▄▄░░░▄▄
<█░▄▄░░█▄▄░░█▀▄█░░█░░█░░█░█░░█
<█░░░█░█░░░░█░░█░░█░░█░░█░█░░█
<░▀▀▀░░░▀▀▀░▀░░▀░░▀░░░▀▀░░░▀▀

No.1726

fug
u
g

No.1727

_̴̸̰̭̭͔̪͖̭̾͌̀͊ͦ̋͋ͭ̌͑̑́͗̒̐̀͡_̖͎̦͉̠̞̣̣̼͇̮̭̊͋̏̿̽ͤ̄̈ͪ́̊͌̂̄̚̕͟_ͪͨ̔ͥ̓͆́ͮ̆̿̑҉͏̛̤̤̳̰̲̬̗̣͔̭̰͖̟̹̟̳̟͢_͉̱͍͈͎̥͙͍͖̝̮͕̽̊͊ͧͧ̃͊̊ͬ͋͢͝ͅ_̸͙̞̝̣͕͙̜͚͇̩̳̼̳̣͎̿ͫ̍̓̓̌̊͌͋͂̀̾͂̐̀̚̚_ͪͭ̅ͫ̄ͫ̈́͊̔̉̽ͩ͆ͯ̂͊̾́͊҉̷̛̪̝͍̝͙̜̳̙̭̘͓̀_ͭ̆͛͌̾̌͐̃ͤ҉̵̨̳͇̻̻͎̮̰̰̝̟̖̰̙̞̩̦̥ͅ_̷̴̬̠̲͉̜̻̪͍̰̲͖̺͕̼͇͍̌͌̍̇ͯ̇̌̚ͅ_͙͇͔̲̱̲͍̥̰̩̳͓̙͈̥͓͚̊ͣ͒ͫ̔̆̄̉̂̕͟ͅ_̈́̆́́̃̽ͫ̓͒̀́̉͐̚͝͏̷͏̟͚̖̩͜_̵̹̬̹̼̲̖̦̟̂ͯ̌̑̊̃ͤͮ̓̆̂̀͌ͬ͢͠ͅ_̢̳̼͚̘ͣͭ̔ͥͥ̉̽̂ͥ̿̊͜ͅͅ_̢̪̣͇̦̝̭̲̠͎͂ͮͨ̿͌͊̈́ͯ_͎̱̪̞̳̮̩̻͖͓̖̘͖̿ͧͬ̇̆ͮͥ̀͘͜͢_̸̢̨̹̯͉͇̮̪̞̺͖̣̾ͬ̑̍ͥ̔̽̑̈ͯ̐ͨ̓͗ͣͯ̋ͨ́ͅ_̡̘̺̯̯̙̔͛ͩ̓̆̅̓͆̿ͥ̔͗͑͢͞_̴̡̛͇͚̳̖̻͉̥̲̾́͋ͨ͋ͣ̋̋̾̀̚̚͘_̹̝̥͈̙̤̱͕̑̈́ͥͫ̋ͣͫͤ̈̂̎͗͋̐̀͢_̴̷̬̠̘̝̜̏͊͊͗̋ͦ̿͗̓͗̓̀́_̛̋̏ͨ̍ͨͦ͗̂̌̌́͟҉̟͔̲͖̯͕͖̜̙̻̦͉̝͘ͅ_̢͕͉̙̤͓̙̮̥̍̎͆ͩ̽͆́̚͞_̸̯̼̲̞̺̲̺̖̼͍͓̙͓̥̣̿ͯ̂́͊̿̿ͣ͆͆ͩ̽̃ͪͥ̐̇̚͜_̧̎̊̂͌͌ͬͥ̌̑͂ͩ͜͝͏̜̙͙̦͇͚̥͉̤͔̜̺̺̼̼̤͙͇ͅ_̑̽̅̎ͫ̇ͬͩ̑̌͗ͥ̒҉͍͎̥̫͖̹͚̞̭̘̰_̛̜͈̗͎͔̭͉̏̐̍̾ͥ͘͢ͅͅ_̷̧̝͚̟͎̜̮̠͓͕͓̞̘̞͉͍̠̦̭ͨ͐͌ͭ̀̈͑̏̎̋͛ͮ͛ͬ͌ͦͣ͘ͅ_͇͉̮̱͉̟͔̼̬̲͎̥̘͉̬̓ͥͣͦ́ͣͪ͂̚͜͝_̵̨͓̪̱̺͇̦̦ͧ̏̅̈ͥ͋͆_̡̡̲͖̺͔̮̱͍̼̲̞̭͙̂̅͊̚͘͢͝_̵̴̘̩̮̝͇ͤͮ̌ͮͫͬ̔̿̉̃̈͐̄͘͘_̴̗̰̠͍̬͉̞̃͂̇͂ͧ͑̈́͐̌ͣ̓̔ͩ͌͒͊͆͒́͘_̷̛͉̘̻͚͇̯̹ͮ̂̈́̉ͨ̽̏̇ͪ̒͢͡͠_̸̡͈̰̤̯͛ͯ͋͑ͫ̽̓̒̅̓̊̆́ͥ͋́͝_̶̷̫̦̬̬̼̙̖̗̎ͪ̑̈ͭ̍̈́͛̆ͧͬ͛̚_̴̢͖̯͓̞̓̆ͯ͛̒ͭͧ̐̾̏̈́̆́̍ͥͦ̆̍́͝͝_̧̱̳̞̯̠͉̞̱͈̱̝̓̽͌ͫ͐ͨ͆̽͜_̾ͤ̍̎ͤͪ҉̸͔̟̜̜̦͕̪̻_̸̶̧̢̩͉͚̝̹̮̫͎̮ͧ̀̊̏͐̈ͤ̄͑̀̒̽͡_̵̴̠̘̤̲͕̙̹̪̞͙̟̺̫̆͐ͧ̍ͣͦ̃̐̏̌̓̿_̶̧̛̗͈͇͕̅̒ͦ͗͛͋̾ͯ̿̍̓̈̚_͒͛ͣ͂ͫ̽͑̅͝͏͈̳̬̜̹̤̭̬̻̘̜̲̮ͅ_̿͋̏ͩ͒ͬ͂̍͏̼̼͇̺̠͇̩͚͎̦̺̹́́͢͠_̰͙̣͚͓͔̬̝͆̌̍̄͂͊̉̀ͪ̌̾̚̕͝͞_̵̸̰̖̼̩̻̗̫͇̻̮̲̲̬̱̺̱ͫͪ̏̍͝͡ͅ_̨ͯ̒̑̀ͦ̓̒ͦ̿̔͑̉̌ͨ͗̀̚̕͟͡҉̣̤͓̹̳̲̘͔̦̲̩̲̜̯̜̥̰͙_̸̨̧̛ͮ̇͋̒̆ͩ̿̅̈̑̊ͫ͆̓͊͆̈́͐̚҉͔͇̟ͅ_̶̫̩͖͕̻̼̝̼̞͎̙̗̦͊̓ͬ͋̊̄ͧ̋̆́́͡_̛̥̫͚̣͚͙̲͔̜̼̗̯̱͕͕̆ͮͣ̓ͪ̀ͅ_̶̪̩͈̭̬̺̯̠̻̪̪̟̲̯̪ͨ͗ͩ͊ͨ́͐̏ͨͮͣ̍̀̈̇̍ͬ́́̀ͅ_̷̸̨̧̳͖̙͙͙̤͓̄͆͆ͪ̊ͮͣ̒͜_̹̱̗͔̤͚̲͈̟̞̥̤͈̗͈̑̓͗̌ͩ̓̈́͜͡_̸̝͇̬͍̤̬̙͓͍̱͉̺̊̎̎̎̌̀͡_̛͉̲̫͎̗̦̹̟̲̯͉͇͉̜̩̄͑ͪ̔ͪ͋̿͊ͯ̋̌͑͛̓̎̀̚͝_̸̫͈̦̟̖̍͌̃ͯ̌͌̀͠_̵̴̛͕̟͓̞̳̼̭͗ͬ̐͂̌ͥ͐ͥͪ̇̀͞

No.1792

sFile: 1369515954929.jpg (18.15 KB, 480x360, BEST.jpg)

No.41[Reply]

thebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebestthebest

No.42

>>41
SURPRISE BUTTSEX SURPRISE BUTTSEXSURPRISE BUTTSEXSURPRISE BUTTSEXSURPRISE BUTTSEXSURPRISE BUTTSEXSURPRISE BUTTSEXSURPRISE BUTTSEXSURPRISE BUTTSEXSURPRISE BUTTSEXSURPRISE BUTTSEXSURPRISE BUTTSEXSURPRISE BUTTSEXSURPRISE BUTTSEXSURPRISE BUTTSEXSURPRISE BUTTSEXSURPRISE BUTTSEXSURPRISE BUTTSEXSURPRISE BUTTSEX

No.1736

TheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestTheBestFile: 1398726392278.jpg (25.87 KB, 355x720, 002.jpg)

No.1728[Reply]

No.1752
File: 1411782446217.jpg (46.61 KB, 682x384, image.jpg)

No.1738[Reply]

…there is an idea of a Patrick Bateman, some kind of abstraction, but there is no real me, only an entity, something illusory, and though I can hide my cold gaze and you can shake my hand and feel flesh gripping yours and maybe you can even sense our lifestyles are probably comparable: I simply am not there.


No.1733[Reply]

What the fuck


File: 1399737691818.jpg (18.66 KB, 225x350, mechazawa.jpg)

No.1729[Reply]

FTW i wanted a mecha board


File: 1391817809041.png (19.73 KB, 808x613, >not going fast.png)

No.1695[Reply]

Marquees are too slow

No.1696

Are you saying that we gotta GO GO GO GO GO GO GO
GOTTA GO FAST
GOTTA GO FAST
GOTTA GO FASTER FASTER FASTER FASTER FASTER
MOVING AT SPEED OF SOUND (MAKE TRACKS)
QUICKEST HEDGEHOG AROUND
GOT OURSELVES A SITUATION
STUCK IN A NEW LOCATION
WITHOUT ANY EXkeikakuATION
NO TIME FOR RELAXATION!
DON'T- DON'T- DON'T-
DON'T- DON'T
DON'T BLINK
DON'T THINK
JUST GO GO GO GO G-G-G-G-GO GO?

No.1722

GOTTA GO FAST LIKE THE BECAUSE MARQUEE AT THE TOP OF THE PAGE

No.1724

gotta go slow
slow
slow
s l o w
s l o wNo.1720[Reply]

poop


No.1719[Reply]

poop


File: 1397420532222.gif (918.98 KB, 500x500, tumblr_mtmtzu6O5B1shwehbo1_500…)

No.1718[Reply]

weeeeee


Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
[ ajp / m / mu / s4s ] [ 〜recent〜 ]